Alpha 100

雞蛋分級設備專為需要堅固、可靠、衛生的雞蛋分級機來完成工作的雞蛋生產商而設計。

最大產能為 36,000 個雞蛋/小時(100 箱/小時), Alpha 100 是一款中等容量的平地機,成本經濟。 由於模塊化結構和易於升級到 Alpha 125.                                                                                 

Alpha 適用於各種生產環境。 帶累加器表支持的在線操作,帶累加器表的離線操作 FlexLoader - 或兩者結合。

我們建議使用可持續包裝  

聯繫我們
DK
185.21.43.95
185.21.43.95
聯繫您當地的專家
馬克·斯普林格

服務管理器
雞蛋處理

拉斯·克里特加德·佩德森

區域銷售經理


+ 45 21 27 76 34

大衛·凱塞爾斯

雞蛋處理首席產品和業務經理

亨利克·安徒生

產品和業務經理,雞蛋處理


+45 66 16 28 32